Stichting De Zijper Molens

ANBI

 

De Stichting "De Zijper Molens" is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een "culturele ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Klik voor meer informatie in het linker menu op "Donateur worden of schenken".

KvK-nummer: 41238547

RSIN-nummer: 004271385 (tot 1-1-2013 nr. 807939341)

Vestigingsadres (secretaris): Pater de Witstraat 33, 1756 AL  't Zand

Doelstelling
Het doel van de stichting is de bevordering van het behoud van de daarvoor in aanmerking komende aanwezige windmolens in de Zijpe.
De volledige doelstelling conform de statuten (laatstelijk gewijzigd 28-6-1999) kunt u HIER downloaden.

Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan (2019) kunt u HIER downloaden.

Functies en namen van de bestuurders:
P.J. Marees, Oudesluis, voorzitter
Mw. M. de Leeuw, 't Zand, secretaris
J.J. Koet, Haarlem, penningmeester
de overige bestuursleden staan op de website onder Stichting De Zijper Molens

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben we1 recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Art. 3 lid 5 van de statuten).
Er is geen personeel.

Verslag van de activiteiten:
Het jaarverslag over 2012 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2013 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2014 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2015 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2016 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2017 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2018 kunt u HIER downloaden

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2018:

Balans dd. 31-12-2018

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  633.908,78

Liquide middelen

€  239.117,55

   
Beleggingen

€  394.791,23

 

                               

Totaal

€ 783.917,78

Totaal

€  783.917,78

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2018

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €    91.812,00 Onderhoudskosten molens €    80.931,44
Rente en dividend €             8,06 Maalpremies €         911,10
Donaties €      7,555.00 Brand/bliksembeveiliging €      3.590,60
Huur €      8.274,32 Energie €         145,68
Overige €         677,46  Belastingen €         343,62
    Verzekeringen €    17.498,37
    Erfpacht €             0,00 
    Bestuurs/vergaderkosten €         336,55
    Administratiekosten €         583,04
    Jubilea/relaties/attenties €         114,40
Subs. Prov. NH 2017 €     31.800,00 Lidmaatschappen/contributies €         894,20
                         Molenpost €         393,70
Totaal inkomsten €   140.126,84 Overige kosten €      1.389,81
    Woning NG €         251,08
Resultaat     - 943,24    
    Reservering subs. Prov. NH 2017 ** €     31.800,00
                                                 

Totaal

€  139.183,59 

Totaal

€  139.183,59

Toelichting:
** In 2018 is subsidie ontvangen voor 2018, 2019 en 2020.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauraties, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd.
Mede door de lage opbrengsten van het eigenvermogen, kende 2018 een gering negatief resultaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2017:

Balans dd. 31-12-2017

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  625.681,83

Liquide middelen

€  206.374,30

   
Beleggingen

€  419.307.53

 

                               

Totaal

€ 775.690,83

Totaal

€  775.690,83

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2017

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €    77.244,00 Onderhoudskosten molens €    44.667,53
Rente en dividend €         654,46 Maalpremies €      1.202,68
Donaties €      7,480.00 Brand/bliksembeveiliging €         947,71
Huur €      7.551,08 Energie €          - 4,32
Overige €         221,40  Belastingen €         719,80

Subsidie Restauratie OT en P

€   141.666,00 Verzekeringen €    16.972,06
Schenken en nalaten €      1.000,00 Erfpacht €            0,00 
Vergoeding roeden F en D €    75.447,00 Bestuurs/vergaderkosten €         338,25
    Administratiekosten €         709,59
    Jubilea/relaties/attenties €         408,64
    Lidmaatschappen/contributies €      1.067,90
                         Molenpost €         796,25
Totaal inkomsten €   311.263,94 Overige kosten €      2.137,41
    Woning NG €      2.665,86
Resultaat €    43.962,45 Restauratie molen OT €   136.728,23
    Restauratie Molen P €     82.706,80
    Vervangen roeden F en D €     63.162,00
                                                 

Totaal

€  355.266,39 

Totaal

€  355.226,39

Toelichting:
** In 2017 zijn onderhoudssubsidies ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (BRIM), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zijpe/Schagen.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauraties, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd. Dit leidde, mede door de lage opbrengsten van het eigenvermogen, evenals in voorgaande jaren tot een negatief resultaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2016:

Balans dd. 31-12-2016

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  7666.710,38

Liquide middelen

€  169.306,98

   
Beleggingen

€  497.403,40

 

                               

Totaal

€  816.719,38

Totaal

€  816.719,38

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2016

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €    61.245,00 Onderhoudskosten molens €  124.011,65
Rente en dividend €    10.835,65 Maalpremies €      1.176,35
Donaties €      8.104,00 Brand/bliksembeveiliging €      2.081,31
Huur €      7.684,00 Energie €        -154,16
Overige €         380,00  Belastingen €         566,72

Subsidie Restauratie OT en P

€      1.500,00 Verzekeringen €    16.144,93
    Erfpacht €            0,00 
Voorschot subsidies Prov. NH 2017 €    15.900,00 Bestuurs/vergaderkosten €         342,00
    Administratiekosten €         744,70
    Jubilea/relaties/attenties €         558,75
    Lidmaatschappen/contributies €         809.75
                         Molenpost €             0,00
Totaal inkomsten €   105.648,65 Overige kosten €         996,25
    Woning NG €           70,79
Resultaat €    - 75.858,48 Restauratie keuken OT €       8.509,93
    Restauratie Molen OT €       5.460,72
    Restauratie Molen P €       4.287,44
    Reservering voorschot subsidies Prov. NH 2017 €     15.900,00
                                                 

Totaal

€  181.507,13 

Totaal

€  181.507,13

Toelichting:
** In 2016 zijn onderhoudssubsidies ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (BRIM), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zijpe/Schagen.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauraties, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd. Dit leidde, mede door de lage opbrengsten van het eigenvermogen, evenals in voorgaande jaren tot een negatief resultaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2015:

Balans dd. 31-12-2015

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  738.092,08

Liquide middelen

€  261.065,46

   
Beleggingen

€  477.026,62

 

                          

Totaal

€  888.101,08

Totaal

€  888.101,08

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2015

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €    80.104,60 Onderhoudskosten molens €  106.638,89
Rente en dividend €    14.473,54 Maalpremies €      1.304,98
Donaties €      1.959,00 Brand/bliksembeveiliging €      3.946,21
Huur €      8.106,00 Energie €         658,08
Overige €      2.428,00  Belastingen €    - 1.627,47

Donaties restauratie NM

€  155.732,00 Verzekeringen €    15.217,44
Verkoop land naast pad OT €    35.535,61 Erfpacht €            0,00 
Voorschot subsidies Prov. NH 2016/2017 €    31.800.00 Bestuurs/vergaderkosten €         318,00
    Administratiekosten €      1.180,87
    Jubilea/relaties/attenties €           78,87
    Lidmaatschappen/contributies €      1.223,61
                         Molenpost €         506,25
Totaal inkomsten €   330.138,75 Overige kosten €         701,08
    Woning NG €             0,00
Resultaat €    - 9.526,49 Restauratie molen NM €   158.665,45
    Overpad OT €             0,00
    Reservering voorschot subsidies Prov. NH 2016/2017 €     31.800.00
                                                 

Totaal

€  320.612,26 

Totaal

€  320.612,26

Toelichting:
** In 2015 zijn onderhoudssubsidies ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (BRIM), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zijpe/Schagen.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauratie van de molen Noorder-M in 2014/2015, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd. Dit leidde, evenals in 2014, tot een negatief resultaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2014:

Balans dd. 31-12-2014

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  662.442,27

Liquide middelen

€  153.219,34

   
Beleggingen

€  509.222,93

 

                          

Totaal

€  812.451,27

Totaal

€  812.451,27

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2014

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €   69.762,00 Onderhoudskosten molens €  112.960,72
Rente en dividend €   25.758,33 Maalpremies €     1.670,29
Donaties €     2.103,00 Brand/bliksembeveiliging €     1.249,44
Huur €     7.017,04 Energie €        679,87
Overige €        650,00  Belastingen €   - 1.380,67

Donaties restauratie NM

€   54.900,00 Verzekeringen €   16.312,08
    Erfpacht €         68,05
    Bestuurs/vergaderkosten €        303,40
    Administratiekosten €        975,79
    Jubilea/relaties/attenties €          81,40
    Lidmaatschappen/contributies €     1.308,67
                         Molenpost €        461,25
Totaal inkomsten 160.190,37 Overige kosten €     1.256,34
    Woning NG €            0,00
Resultaat -205.419,15 Restauratie molen NM €  163.836,34
    Overpad OT €    65.826,55
                                                 

Totaal

€  365.609,52 

Totaal

€  365.609,52

Toelichting:
** In 2014 zijn onderhoudssubsidies ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (BRIM), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zijpe/Schagen.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauratie van de molen Noorder-M in 2014/2015, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd. Dit leidde in 2014 tot een sterk negatief resultaat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2013:

Balans dd. 31-12-2013

Activa

Passiva

Molens

€            9,00

Eigen vermogen

€  150.009,00

Woning NG

€  150.000,00

Reserves

€  839.887,19

Liquide middelen

€  374.518,96

   
Beleggingen

€  465.368,23

 

                           

Totaal

€  989.896,19

Totaal

€  989.896,19

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2013

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €   77.933,91 Onderhoudskosten molens €   39.954,48
Rente en dividend €   21.382,44 Maalpremies €     1.382,71
Donaties €     2.025,50 Brand/bliksembeveiliging €     1.159,12
Huur €     7.484,19 Energie €        523,74
Overige €        250,00  Belastingen €   - 1.591,57

Donaties restauratie NM

4.650,00 Verzekeringen €   13.565,33
    Bestuurs/vergaderkosten €        383,45
    Administratiekosten €        785,70
    Jubilea/relaties/attenties €        310,28
    Lidmaatschappen/contributies €     1.121,00
                         Molenpost €        568,75
Totaal inkomsten 113.726,04 Overige kosten €     1.042,12
    Woning NG €        104,46
Resultaat €   35.688,99 Restauratie molen NM €     2.827,48
       
                         Voorschot subsidies Prov. NH
2014 **
€   15.900,00

Totaal

€  78.037,05

Totaal

€   78.037,05

Toelichting:
** In 2013 subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland over 2012, 2013 en 2014. Hiervan geboekt als baten in 2013 het 2/3 deel.
Onderhoudssubsidies zijn ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (BRIM), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zijpe.

De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de geplande restauratie van de molen Noorder M, zal het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd worden.