Stichting De Zijper Molens

ANBI

 

De Stichting "De Zijper Molens" is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een "culturele ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Klik voor meer informatie in het linker menu op "Donateur worden of schenken".

Standaardformulier publicatieplicht: Het door de Belastingdienst vereiste formulier met gegevens over de stichting kunt u HIER downloaden.

KvK-nummer: 41238547

RSIN-nummer: 004271385 (tot 1-1-2013 nr. 807939341)

Vestigingsadres (secretaris): Pater de Witstraat 33, 1756 AL  't Zand

Doelstelling
Het doel van de stichting is de bevordering van het behoud van de daarvoor in aanmerking komende aanwezige windmolens in de Zijpe.
De volledige doelstelling conform de statuten (laatstelijk gewijzigd 28-6-1999) kunt u HIER downloaden.

Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan (2019) kunt u HIER downloaden.

Functies en namen van de bestuurders:
P.J. Marees, Oudesluis, voorzitter
Mw. M. de Leeuw, 't Zand, secretaris
J.J. Koet, Haarlem, penningmeester
de overige bestuursleden staan op de website onder Stichting De Zijper Molens

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben we1 recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Art. 3 lid 5 van de statuten).
Er is geen personeel.

Verslag van de activiteiten:
Het jaarverslag over 2012 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2013 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2014 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2015 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2016 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2017 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2018 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2019 kunt u HIER downloaden
Het jaarverslag over 2020 kunt u HIER downloaden

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2020:

Balans dd. 31-12-2020

Activa

Passiva

Molens

€            9

Eigen vermogen

€  150.009

Woning NG

€  150.000

Reserves

€  687.958

Liquide middelen

€  219.644

   
Beleggingen

€  468.314

 

                               

Totaal

€  837.9676

Totaal

€  837.967

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2020

Baten Lasten
Onderhoudssubsidies ** €      71.884 Onderhoudskosten molens €         62.444
Rente €              7 WA verz. molenaars, maalpremies €           1.136
Donaties/sponsors €        2.435 Brand/bliksembeveiliging €                  0
Huur €        8.496 Energie en water €            - 236
Overige €           345  Belastingen €              742
Schenkingen/nalaten €       2.500 Verzekeringen €         18.132
    Erfpacht €                 68 
    Bestuurs/vergaderkosten €              321
    Administratie en printkosten €              240
    Jubilea/relaties/attenties €                  0
    Lidmaatschappen/contributies €              837
                         Molenpost €              498
Totaal inkomsten €     85.671 Overige kosten €           1.477
    Woning NG €                  0
Resultaat      - 332 Bankkosten €              344
                                                 

Totaal

€      86.003 

Totaal

€         86.003

Toelichting:
De stichting stelt elk jaar een begroting op. Het streven is erop gericht het vermogen in stand te houden, teneinde de eigen bijdrage aan het reguliere onderhoud en de niet subsidiabele verzekeringspremies te kunnen bekostigen uit de opbrengst van het eigen vermogen.
In bijzondere gevallen zoals de omvangrijke restauraties, is het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekosten uit het reservevermogen gefinancierd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------